41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 55/2

Kancelaria prawa kanonicznego

Adwokat Dawid Bilski posiadając tytuł adwokata kościelnego świadczy usługi z zakresu prawa kanonicznego oraz jest uprawniony do występowania i reprezentacji Klientów przed Sądami Kościelnymi m.in. w postępowaniach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, które to procesy powszechnie i potocznie określane są mianem "rozwodu kościelnego".

Określenie "rozwód kościelny" jest całkowicie błędne, bowiem zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego jak i jego ustawodawstwem małżeństwo kanoniczne zawarte ważnie jest nierozerwalne. Nie można go zatem ani unieważnić ani też rozwiazać, jak ma to miejsce procesach cywilnych (świeckich – podległych ustawodawstwu państwowemu) o rozwód czy unieważnienie małżeństwa.

Prawo kanoniczne wymieniając szereg przesłanek ważności małżeństwa, w tym przesłanek koniecznych (odmienność płci, brak przeszkód małżeńskich, prawidłowej zgody małżeńskiej, zachowania formy kanonicznej) przewiduje natomiast możliwość nieważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego, które ma miejsce w sytuacji, gdy nie zaistnieje choćby jedna z przesłanek koniecznych. Skutkiem powyższego jest, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie, a mówiąc wprost nie zaistniało, nie zostało zawarte w ogóle. Wskazać także należy, że każde małżeństwo w myśl przepisów prawa kościelnego (Kanon 1060 Kodeksu Prawa Kanonicznego) korzysta z domniemania ważności tzn. jest uznane za ważnie zawarte dopóty, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego. Dowodzenie okoliczności świadczączych o nieważności małżeństwa odbywa się w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w wyniku którego – w przypadku zaistnienia nieważności – stwierdza się, że małżeństwo nie zostało ważnie zawarte - nigdy nie zaistniało, a nie dokonuje się jego unieważnienia czy też rozwiązania jak ma to miejsce w sądach powszechnych. Stąd też w odniesieniu do małżeństwa kościelnego mówimy o stwierdzeniu nieważnośći ze skutkiem wstecznym "ex tunc" a nie o jego unieważnieniu czy rozwiązaniu ze skutkiem na przyszłość "ex nunc" jak ma to miejsce w przypadku sądownictwa cywilnego.

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje także zgodnie z Kanonem 1698 możliwość uzyskania dyspensy od małżeństwa ważnie zawartego lecz niedopełnionego – nieskonsumwoanego. Dyspensa ta jest udzielana przez Biskupa Rzymskiego – Papieża w przypadku zaistnienia przesłanek w postaci braku dopełnienia małżeństwa jak również istnienia słusznej przyczyny do udzielania dyspensy (słusznego powodu do ubiegania się o dyspensę). Procedura związana z udzieleniem dyspensy "Super Rato" jest odmienna od procedury związanej ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa bowiem jest to procedura o charakterze administracyjnym.

Przedstawione dwa zagadnienia stanowią najbardziej powszeche przykłady problemów z zakresu prawa kościelnego, z którymi zwracają się Zainteresowani Klienci uzyskując rzeczową pomoc prawną udzielaną przez adwokata kościelnego.